Veelgestelde vragen

Vind hier al je antwoorden op je vragen over brupower !

Q&A

Deelnemen aan de fondsenwerving

Een coöperatie is een organisatievorm die zich vooral onderscheidt door haar democratisch karakter.

Alle leden (coöperanten) zijn tegelijkertijd klant en aandeelhouder van de coöperatie, waardoor zij inspraak hebben en ervoor kunnen zorgen dat de strategische keuzes van de organisatie aansluiten bij hun persoonlijke overtuigingen.

Bij brupower hebben alle leden (de coöperanten) dezelfde beslissingsmacht ('1 lid = 1 stem'), ongeacht het aantal aandelen dat ze elk in het kapitaal inbrengen.

Er zijn verschillende redenen om coöperant te worden bij brupower:

  • Uw investering kan het verschil maken in de lokale energietransitie (impact op CO2 uitstoot) en draagt bij aan concrete lokale duurzame energieprojecten met een duidelijke maatschappelijke meerwaarde.

  • In de toekomst kunt u bij u thuis genieten van de voordelen van lokaal geproduceerde en democratische hernieuwbare energie.

  • Als lid kan u meebeslissen over belangrijke kwesties voor de organisatie.

  • U vermindert de energieafhankelijkheid van grote multinationals in Brussel.

  • U draagt bij aan de groei van lokale jobs omdat burgercoöperaties tot drie keer meer economische impact hebben dan traditionele energiebedrijven.

brupower-leden worden uitgenodigd voor de jaarlijkse algemene vergaderingen waar strategische beslissingen worden genomen die het bestuur en het dagelijkse team vervolgens moeten uitvoeren. Ieder lid heeft het recht, maar niet de plicht, aan de algemene vergadering deel te nemen. Het is belangrijk dat brupower een echte burgercoöperatie is (in vergelijking met bijvoorbeeld financiële coöperaties). Daarom heeft de algemene vergadering een grote verantwoordelijkheid voor de activiteiten van de coöperatie, en dus voor haar leden.

Voorts is het belangrijk dat de macht gelijkelijk over de coöperanten wordt verdeeld. Zo heeft elke natuurlijke of rechtspersoon slechts één stem in de algemene vergadering, ongeacht het aantal aandelen dat hij of zij bezit.

Meer informatie over ons bestuursmodel vindt u in een volgende Q&A over "Bestuur/Governance".

brupower beperkt het aantal aandelen per aandeelhouder tot 5% van het totale vermogen met een maximum van 200 000 euro.

De limiet van 5% wordt berekend op basis van de doelstelling van de lopende fondsenwervingscampagne. Meer specifiek : de doelstelling is voor 2023 400.000 euro, wat betekent dat een coöperant in 2023 maximaal 400 aandelen kan kopen, of 20.000 euro.

Vervolgens, wanneer het coöperatieve kapitaal 4 miljoen euro of meer bereikt, zal het maximale aantal aandelen dat een partner kan bezitten 4.000 aandelen bedragen.

brupower adviseert een minimum van 10 aandelen per individu (investering van 500 euro).

Voor organisaties of bedrijven adviseert brupower een minimum van 40 aandelen (investering van 2000 euro).

Een investering van minder dan 500 euro (met een minimum van 50 euro) is mogelijk voor leden die niet meer kunnen betalen. In de huidige campagne (>2023) verwacht brupower 400.000 euro te kunnen ophalen en 375 kWp aan zonnepanelen te kunnen installeren. Met de opbrengsten van de geïnstalleerde productiemiddelen schat de coöperatie dat zij ongeveer 800 coöperanten zal kunnen beheren. Dit komt neer op een gemiddelde van 500 euro per deelnemer, of 10 aandelen. Toch is het belangrijk dat brupower breed toegankelijk en inclusief blijft voor de Brusselaars. Daarom is het minimumaandeel vastgesteld op 50 euro en niet op 500 euro.

In die context verwacht brupower dat haar leden aandelen verwerven naar draagkracht en in solidariteit met de andere leden (desgevallend meer investeren als ze het zich kunnen veroorloven).

Ja, men kan meerdere aandelen kopen, en op meerdere tijdstippen. Het aantal aandelen dat één enkele aandeelhouder kan kopen is echter beperkt tot 5% van het totale vermogen of 200 000 euro. Bovendien geven extra aandelen geen extra stemrecht, aangezien de besluitvorming binnen brupower volgens het principe ‘1 lid = 1 stem’ verloopt.

Leden kunnen ook onderling aandelen kopen en verkopen met de goedkeuring van het Bestuur.

7. Wat doet brupower met mijn geld?

brupower wil het burgerkapitaal gebruiken om te investeren in hernieuwbare energieprojecten met een laag risico. Dit zal beginnen met fotovoltaïsche installaties, een activiteit waarvan de risico's en businessplannen goed gekend zijn. Deze projecten zullen winst opleveren, via energiedeling en valorisatie van groenestroomcertificaten. Deze winsten zullen gebruikt worden voor lokale tewerkstelling en de uitbetaling van dividenden. De tewerkstelling bij brupower wordt dus gefinancierd door de winst die de installatie genereert en niet door het kapitaal zelf. Zo garanderen we een laag risico voor het gebruik van burgerkapitaal.

Deze jobs zullen de ontwikkeling en duurzaamheid van de coöperatieve activiteiten ondersteunen (ontwikkeling en coördinatie van projecten, gericht op hernieuwbare energie en energie-efficiëntie, maar ook informatie- en sensibiliseringsworkshops, debatten, info-evenementen of andere activiteiten die burgers mondiger maken op het gebied van energie).brupower wil de voordelen (financieel, maar ook in termen van geproduceerde energie en competenties) lokaal houden. Dus waar mogelijk wil brupower de geproduceerde energie delen met burgers in de omgeving van onze projecten (zie vraag 16).

In eerste instantie zijn de projecten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gericht op zonnepanelen, maar op termijn wil brupower alle opties voor hernieuwbare energie in een stedelijke context verkennen.

brupower wil samen met Brusselaars projecten ontwikkelen voor de productie van hernieuwbare energie (zoals fotovoltaïsche zonnepanelen). Alle leden van brupower zullen dus mede-eigenaar zijn van de brupower-installaties. We mikken vooral op installaties op collectieve gebouwen (mede-eigendom, kantoren, enz.) en openbare gebouwen (scholen, administraties, enz.)

Bent u op zoek naar een externe investeerder voor een collectief project, dan kan brupower helpen. In dit geval nodigen wij u uit om ons te contacteren met meer details (exact adres, enz.), zodat wij een eerste evaluatie kunnen maken (mail: hello@brupower.be).

Indien u uw installatie zelf wenst te financieren, raden wij u aan de lijst van erkende installateurs voor Brussel te raadplegen en offertes op te vragen. Aangezien brupower geen eigen installatieteam heeft, kunnen we deze dienst helaas niet zelf leveren.

Uit overleg met verschillende burgers blijkt dat kapitaalgebrek een obstakel kan zijn om zonnepanelen te installeren. Om dat probleem aan te pakken biedt het Brussels Gewest aan particulieren een zeer voordelige groene lening aan voor de installatie van fotovoltaïsche panelen. Kijk hier: https://leefmilieu.brussels/themas/gebouwen-en- energie/premies-en-stimuli/het-ecoreno-krediet. Er bestaat ook een dienst bij Homegrade die zich specifiek hierop toelegt.

Als er op het einde van het jaar een nettowinst is, zal het Bestuur een dividend voorstellen. Deze toekenning zal gebaseerd zijn op de volgende prioriteiten :

  • de wettelijke reserve, die wettelijk verplicht is ;

  • de verwezenlijking van het maatschappelijk doel en van de concrete streefdoelen van de coöperatie zoals beschreven in artikel 5 van de statuten ;

  • een dividend aan de aandeelhouders gebaseerd op het door hen geïnvesteerde kapitaal en dit volgens de wettelijke bepalingen van het Koninklijk Besluit van 8 januari 1962.

Over dit voorstel wordt vervolgens gestemd door de Algemene Vergadering. Indien het voorstel wordt goedgekeurd, wordt het dividend berekend op basis van de rekeningen van het voorgaande jaar. Het dividend wordt vervolgens uitbetaald aan de aandeelhouders op de rekening vermeld op hun aansluitingsformulier.

De dividenduitkering wordt onderworpen aan de naleving van een dubbele toets (liquiditeit en solvabiliteit). Het besluit van de Algemene Vergadering zal door het Bestuur worden uitgevoerd nadat is nagegaan of de uitbetaling het vermogen van de coöperatie om haar schulden af te lossen niet in gevaar brengt.

Na de erkenning van brupower door de Nationale Raad voor de Coöperatie (NRC) is het bedrag van het dividend dat aan de leden kan worden uitgekeerd, beperkt tot 6%.

De dividenden worden berekend per aandeel. Elk aandeel geeft recht op een dividenduitkering aan de houder ervan, indien de aandeelhouder aan al zijn verplichtingen jegens de coöperatie heeft voldaan voor het afsluiten van het voorgaande boekjaar.

Een lid ontvangt dus meer dividend indien hij/zij meer aandelen bezit. Het maximumbedrag aan dividend dat per jaar kan worden ontvangen, is beperkt tot 6% van het geïnvesteerde kapitaal overeenkomstig de erkenning van brupower door de Nationale Raad voor de Coöperatie.

Het Bestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse werking van de coöperatie. Het is dan ook zijn verantwoordelijkheid om de economische levensvatbaarheid van brupower te waarborgen. Het Bestuur zal de hoogte van het dividend voorstellen op basis van de in de vorige vraag genoemde regels. Dit percentage wordt vervolgens op transparante wijze voorgelegd aan de Algemene Vergadering, die het voorstel van het Bestuur al dan niet aanvaardt. Het is echter belangrijk te onthouden dat brupower een sociale onderneming is, en dat het dividendpercentage niet meer dan 6% zal bedragen zolang de regels van kracht zijn.

In geval van overlijden, faillissement, kennelijk onvermogen of wilsonbekwaamheid van een aandeelhouder ontvangen zijn erfgenamen, schuldeisers of wettelijke vertegenwoordigers de waarde van zijn aandeelbewijzen volgens de bovenstaande bepalingen.

De aandeelhouders hebben recht op terugbetaling van hun geïnvesteerde kapitaal op basis van het door de aandeelhouder volledig vrijgemaakte bedrag. Dit bedrag kan niet hoger zijn dan het aandeel in de totale waarde van het vermogen van de coöperatie op basis van de eerder goedgekeurde jaarrekening.

In geval van overlijden van een lid is de overdrachtsprocedure van toepassing beschreven in artikel 10 van de statuten. De aangewezen erfgenaam/erfgenamen dienen per e-mail of per ondertekende brief een verzoek in met de volledige naam, het beroep en het adres van de overledene. Deze mededeling moet het bedrag van de betrokken aandelen en de toewijzing van het aandeel bevatten. De prijs wordt vermeld indien de aandelen aan een ander lid worden verkocht.

De aandelen van brupower staan op naam en zijn dus niet overdraagbaar. Om speculatie te voorkomen en de financiële stabiliteit van de coöperatie te waarborgen kunnen aandelen alleen worden verkocht of teruggekocht door de coöperatie, en wel pas zes jaar na inschrijving.

Indien een lid haar/zijn aandeel wenst te verkopen, zal zij/hij dit eerst aan het Bestuur van brupower moeten melden. Het Bestuur zal deze verkoop al dan niet aanvaarden op basis van de financieringsstabiliteit van de coöperatie. De verkoop zal pas geldig zijn na goedkeuring door de Algemene Vergadering van de jaarrekening van het jaar waarin de verkoop werd aangevraagd.

Recht van voorkoop : Alvorens de verkoop van het aandeel aan de coöperatie te valideren, zal het Bestuur alle andere leden van de coöperatie de mogelijkheid bieden de aangeboden aandelen te kopen.Het lid dat dit wenst te doen, zal het geheel van de aandelen moeten kopen - tenzij anders overeengekomen met het verkopende lid.

Indien brupower dividenden uitkeert zal zij direct de verschuldigde belastingen op dit dividend innen. Indien de aandeelhouder hiervan vrijgesteld zou zijn, kan hij/zij een terugbetaling krijgen.

Elke Belgische burger (particulier) die in de coöperatie heeft geïnvesteerd, komt in aanmerking voor de tax shelter.

Voor welke belastingaftrek kom ik in aanmerking?

Als investeerder van brupower geniet u van een belastingaftrek van 45% op het door u geïnvesteerde kapitaal. Deze belastingaftrek is alleen beschikbaar in het fiscale jaar waarin uw investering plaatsvond.

De geldigheidsdatum van uw investering is de datum waarop de betaling van uw aandeel door de coöperatie is ontvangen.

Hoe kan ik mijn belastingaftrek claimen?

brupower bezorgt je een fiscale fiche in maart van het jaar van je investering. Met dit formulier kunt u de aftrek op uw reguliere belastingaangifte declareren.

brupower zal aan de FOD Financiën doorgeven dat je in aanmerking komt – en dus zou de tax shelter al in je aangifte moeten staan.

Om aanspraak te kunnen maken op uw aftrek, moeten uw aandelen volledig zijn betaald op het einde van het jaar van inschrijving. Anders kunnen wij u geen fiscaal formulier bezorgen. 

Ja, zij/hij wordt genoemd als enige eigenaar van het aandeel en dus van het stemrecht dat eraan verbonden is.U kunt een aandeel schenken volgens dezelfde principes.

brupower is (nog) geen energieleverancier. Wel wil brupower de energie delen die door haar lokale projecten wordt geproduceerd, zodat Brusselaars die in de wijken rond de brupower-projecten wonen, het overschot aan elektriciteit kunnen gebruiken. 

Deze elektriciteit is beschikbaar tegen de prijs die nodig is om de installatie af te betalen, en als buffer voor nieuwe installaties. Opgelet : deze elektriciteit is enkel beschikbaar op het moment dat ze wordt geproduceerd, elektriciteit die tijdens de middag wordt geproduceerd kan 's nachts niet worden gebruikt.

Ecopower en Cociter zijn coöperaties die deel uitmaken van de REScoop-beweging (respectievelijk uit het Vlaamse en Waalse gewest). Ze hebben allebei een vergunning om elektriciteit te verkopen aan burgers.brupower wil niet concurreren met Ecopower en Cociter. Wij willen dezelfde activiteiten ontplooien, maar dan in Brussel. Het punt is dat een licentie regionaal is, dus Ecopower mag elektriciteit verkopen in Vlaanderen en Cociter in Wallonië. We hebben bijgevolg een nieuwe speler nodig in Brussel, oftewel brupower.

We werken nauw samen met Ecopower en Cociter, en zoeken naar samenwerkingsvormen om ook in Brussel lokale en hernieuwbare burgerenergie te kunnen leveren. Bovendien is brupower in oktober 2022 toegelaten als REScoop-coöperatie; het is geen "fincoop" (financiële coöperatie).